Acte necesare

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:
1. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată: 

– Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

–  Împuternicire avocaţială – original;
2. Persoana fizică sau persoana juridică:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie;
3. Executori judecatoreşti:

– Titlul executoriu ce sta la baza deschiderii procedurii de executare; 

– Procesul verbal de executare silită; 
4. Lichidatori judiciari:

– Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;

– Dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date, este administratorul societaţii debitoare;

– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;

– Legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat în soluţionarea dosarului;
5. Societăţi de asigurare:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;
6. Instituţii bancare:

– Contractul de credit investit cu formulă executorie;

– Hotarare judecatorească din care să rezulte persoana debitoare.

–  Legitimaţia executorului bancar  (contract de credit sau hotarare judecatoreasca)

Layout Settings